Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

Priorytetowym zadaniem działalności naszego Domu jest szeroko pojęta aktywizacja Mieszkańców. Towarzyszące chorobie psychicznej apatia, brak inicjatywy,tendencje do bezczynności i izolacji wymagają wielopłaszczyznowych i skoordynowanych działań, zmierzających do przywracania zniesionych przez chorobę zdolności, umiejętności i kompetencji.

Podstawową formą wyzwalania aktywności Mieszkańców jest terapia zajęciowa. Działania i zajęcia mieszczące się w jej ramach wykorzystują szereg technik, a prowadzone są przez pięciu terapeutów zajęciowych, legitymizujących się wyższym wykształceniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami chorymi psychicznie.  W funkcjonujących w Domu pracowniach: plastycznej, kulinarnej i tkacko-hafciarskiej Mieszkańcy znajdują warunki dla rozwoju swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności, uczą się organizacji pracy i własnego czasu wolnego.

Wyszywając serwetki i obrusy, szydełkując, tkając na ramach, tworząc dzieła plastyczne przy wykorzystaniu najróżnorodniejszych technik, wypiekając ciasta i przygotowując smakowite potrawy, będące urozmaiceniem codziennego menu przede wszystkim zyskują poczucie własnej wartości i użyteczności, odrywają się od urojeń i omamów, zapominają o chorobie. Wytwory plastycznych i tkacko-hafciarskich przedsięwzięć Mieszkańców stanowią dekoracje codzienną Domu, scenerię dla domowych uroczystości, a niejednokrotnie prezentując walory artystyczne stanowią przyczynek do organizacji mini-wystaw.

Prace naszych Mieszkańców Wystawa prac Mieszkańców naszego Domu

Wyzwalanie aktywności naszych Mieszkańców dokonuje się również przez prace porządkowo-gospodarcze na terenie Domu i jego posesji.  Mieszkańcy motywowani są i angażowani do grabienia liści, odśnieżania, koszenia trawników, przycinania żywopłotu, pielęgnacji przydomowego ogródka kwiatowego. Wykonują także prace związane z dbałością o czystość i estetykę własnych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego użytku: jadalni, pokoju dziennego, pracowni terapeutycznych, świetlicy, korytarzy, palarni, holu.  Troska o ład i porządek najbliższego otoczenia kształtuje poczucie współtworzenia go, wpływania na zachodzące w nim zmiany, wnosi normalność. W takim samym duchu próbujemy motywować naszych Mieszkańców do podejmowania pracy przy modernizacji pomieszczeń, w których w najbliższej przyszłości powstaną pracownia stolarska i sala doświadczania świata.

Przy porządkowaniu podwórka Jesienne porządkiPracownia

W Domu, w zasadzie od początku jego istnienia, działa zespół wokalno-instrumentalny „Tacy Sami”, którego występy  stanowią  punkt artystyczny wielu uroczystości domowych: dzień kobiet, dzień pracownika socjalnego, obchody Dnia Rodziny, wigilijne wieczory kolęd, a także festynów i dożynek we wsi Szyldak. Ponadto zespół uczestniczy w licznych festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych.

Muzykoterapia w formie aktywnej realizowana jest również poprzez zabawy taneczne organizowane przy różnych okazjach: bal sylwestrowy, zabawa karnawałowa, zabawa andrzejkowa, czy stanowiąca już kilkuletnią tradycję domu coroczna letnia zabawa integracyjna z udziałem mieszkańców z zaprzyjaźnionych domów pomocy.

Muzykoterapia stosowana w różnych formach jest znakomitym środkiem aktywizującym mieszkańców chorych psychicznie. Skutecznie zwalcza bezczynność i izolację, stymuluje do działania i współdziałania, uwrażliwia, rozbudza zainteresowania, wyzwala i rozwija aktywność społeczną.

Jedna z wielu imprez w naszym DomuTańce na świeżym powietrzuZabawa tanecznaNa występachZespół Mieszkańców

Ważnym elementem w życiu naszych Mieszkańców jest ruch i rekreacja. Wspólne grillowanie, wycieczki, spacery i sport ożywiają codzienność, integrują, sprzyjają umacnianiu więzi interpersonalnych, pobudzają do życia i działania oraz walki z chorobą.

Na zawodach sportowych Reprezentacja naszego DomuNa jednej z wycieczek

Istotną formą współpracy z osobami psychicznie chorymi jest psychoterapia, realizowana w naszym Domu przez psychologa.

Psychoterapia podtrzymująca to najczęstsza metoda psychologicznego oddziaływania na Mieszkańców. Psychoterapeuta przyjmuje na siebie rolę doradcy w wielu sprawach życiowych Mieszkańców, na drodze współpracy z Mieszkańcem dąży do ułatwienia mu zajęcia stanowiska wobec różnych trudnych sytuacji i problemów. Najczęstszymi problemami nurtującymi Mieszkańców są trudności adaptacyjne do warunków domu pomocy, tęsknota za rodziną, lęk przed śmiercią a także lęki i obawy związane z urojeniami i omamami.

Obok tej zamierzonej i wysokospecjalistycznej psychoterapii ma miejsce druga, która dokonuje się niejako samorzutnie i bez uprzedniego ukierunkowania. Składają się na nią elementarne oddziaływania psychoterapeutyczne polegające na wytworzeniu pozytywnej, spokojnej, z poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji, aktywizującej atmosfery wokół chorego.

Szeroko pojęta aktywizacja i stymulacja do działania, nauka, doskonalenie i wspieranie czynności samoobsługowych jest podstawowym zadaniem pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego, skład którego tworzą: kierownik działu, terapeuta zajęciowy, czterech instruktorów terapii zajęciowej i dwunastu opiekunów.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY

Na mocy Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r.w Domu działa Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, skład którego tworzą  dyrektor, kierownicy działów, pracownicy socjalni, psycholog, ksiądz kapelan oraz trzydziestu pięciu pracowników Domu, będących jednocześnie pracownikami pierwszego kontaktu. Podstawowymi zadaniami ZTO jest opracowywanie  indywidualnych planów aktywizacji mieszkańca. Plan taki zawiera wytyczne i kierunki skoordynowanych działań współpracy z Mieszkańcem na różnych płaszczyznach jego aktywności z uwzględnieniem aktualnych indywidualnych potrzeb, stanu psychofizycznego, możliwości i zainteresowań oraz faktów z przeszłości  Mieszkańca. Zawarte w planie cele krótko- i długoterminowe mają charakter progresywny, a ich realizacja ma służyć wzrostowi samodzielności i samorealizacji Mieszkańca.

Nad realizacją i koordynacją działań wyznaczonych planem czuwa pracownik pierwszego kontaktu, będący jednocześnie osobą, którą Mieszkaniec darzy największą sympatią i zaufaniem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.