Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku działa w oparciu o „umowę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej” zawartą pomiędzy Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie- Pomoc Maltańska i Powiatem Ostródzkim oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
 • Statutu Domu,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Porady pracownika socjalnego

Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku ustalany jest co roku i ogłaszany w Obwieszczeniu Starosty Ostródzkiego. W roku 2009 koszt ten wynosił – 2.671,60 zł.

Informacja o procedurze przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku

1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina (gdy takowa jest – dzieci, wnuki) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.
 • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
 • gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami; z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje decyzje o umieszczeniu natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualniona decyzje o odpłatności za pobyt.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do DPS „Michała Archanioła” dla osób przewlekle chorych psychicznie:

 • wywiad środowiskowy
 • decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • decyzja o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS
 • decyzja o umieszczeniu wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d.s.Orzekania o Niepełnosprawności lub wydane przez Komisję Lekarską d.s. Inwalidztwa i Zatrudnienia
 • ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasilku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
 • zgoda na umieszczenie w DPS
 • zgoda na ponoszenie odpłatności
 • zaświadczenie lekarskie- nowy dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn poniżej 50 r.ż.)
 • wypisy z leczenia szpitalnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie sądu o umieszczenie w DPS

Bliższych informacji udzielą państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku:

Danuta Cegiełka
Andrzej Drozda

Tel.:  (89) 647 65 65 w.20

Możliwość komentowania jest wyłączona.